دراور فورده تال‌بوی
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
دراور فورده وایدبوی ۸
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

‌‌‌‌   ‌‌‌

دراور "فورده وایدبوی" ۶ کشو خیابان ۵۷

۹۴cm (ارتفاع) | ۱۶۳cm (طول) | ۵۱cm (عرض)