دراور فورده وایدبوی ۶
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
سایدبورد فورده
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

 

دراور "فورده وایدبوی" ۸ کشو خیابان ۵۷

۱۱۰cm (ارتفاع) | ۱۶۳cm (طول) | ۵۱cm (عرض)